Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, na posiedzeniu które odbyło się 14.12.2022 r., postanowiła przyjąć opracowanie projektowe „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Milicza w ciągu DK15”, pod warunkiem wprowadzenia w ocenianej dokumentacji uwag oraz rekomendować wariant W5 do dalszych prac, w tym do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.